ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОФЕРТИ В КАЗИНОТО

 

По-долу са поместени общите правила и условия (Правила), които важат за всички оферти, предложения с награди и състезания (наричани тук по-долу с общото название Оферти), рекламирани или предлагани чрез нашия сайт (Сайтът) и/или чрез GUI софтуера (Софтуерът за игра). Всяка Оферта e организирана от REEL Spain Plc (ние/нас/наш или нашата компания), която притежава и управлява Сайта. Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява, терминът „Група” ще означава REEL Spain Plc заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с нея компании, известни заедно под името „The Stars Group”.

За да се включи в която и да било Оферта, всеки участник („Участник”/„вие”) се съгласява да спазва безусловно следното (в неговата приложимост): (i) тези Правила; (ii) Лицензионното споразумение с краен потребител за използване на Сайта (EULA); (iii) турнирните правила, регламентиращи участието в турнири на Сайта (Турнирни правила); и (iv) всички конкретни правила и условия за съответната Оферта в Сайта (Специални условия).

 

1. Изисквания за участие

1.1 Трябва се намирате в държава, в която се предлагат услугите на нашето казино, и да имате навършени 18 години или пълнолетие според законите на държавата, в която живеете (което е по-голямо), за да можете да участвате в която и да било Оферта. Ние (или определена от нас трета страна) имаме право да ви поискаме доказателство за вашата възраст и/или самоличност и вие трябва да представите валиден паспорт или друг официален документ за самоличност със снимка, с който да докажете възрастта и/или самоличността си по начин, отговарящ на изискванията на нашия екип по сигурността. Ако не успеете да предоставите подобен документ(и), с който да изпълните изискванията на нашия екип по сигурността, ще бъдете автоматично изключени от Офертата и можете да бъдете лишени от всички привилегии, награди и средства, които са ви били отпуснати, без никаква компенсация.

1.2 Всеки участник в Оферта трябва да бъде лицето, чието име е регистрирано в сметката на играча в Сайта („сметка Stars”), регистрирана на нашия Сайт и участваща в Офертата (ако сметката Stars е необходима в съответствие със Специалните условия). С участието си в Оферта вие потвърждавате пред нас, че името, адресът и личните данни, регистрирани и въведени във вашата сметка Stars, са точни, верни и актуални. Ако не можете да предоставите приемливо за нас валидно доказателство за своето име, адрес или други лични данни, ще бъдете изключени или дисквалифицирани от Офертата. 

1.3 Служителите на Групата и техните роднини, както и всички други лица, свързани по какъвто и да е начин с Групата, нямат право да участват в нашите Оферти. За целите на този документ терминът „роднина” означава освен друго и съпруг, съпруга, партньор, родител, братовчед, дете, брат или сестра, а „свързано лице” включва, но не се ограничава само до съквартиранти и лица, живеещи заедно със служител на Групата.

1.4 Когато играчи, намиращи се в определена юрисдикция, нямат право да участват в Оферта, или когато дадена Оферта се отнася само до определена юрисдикция, това ще бъде посочено в Специалните условия.

2. Поведение на Участниците

2.1 Можете да притежавате само една сметка Stars и трябва да използвате тази сметка, за да участвате в Офертите. Освен това не трябва да позволявате на друго лице да участва в Оферти чрез вашата сметка Stars.

2.2 Ако ние научим за измама, злоупотреба, нарушение, подаване на невярна информация или други подобни действия във връзка с участието ви в Оферта, или в случай на нарушение от ваша страна на Правилата, EULA или на Турнирните правила, ние си запазваме пълното право автоматично да ви дисквалифицираме или да анулираме вашето участие. Ако измамата, злоупотребата, нарушението, подаването на невярна информация или друго подобно действие са открити, след като сте получили съответната награда, тогава сте длъжни да ни я върнете (или да ни предоставите компенсация) незабавно, след като получите известие от нас за това.

2.3 През срока на всяка Оферта ние и/или определени от нас трети страни ще следят поведението на Участниците и ще налагат стриктно спазване на правилата. Ние си си запазваме правото да предприемем всички действия, които счетем за необходими, срещу Участник, нарушил тези Правила, EULA, Турнирните правила или Специалните условия, или извършил действия по отношение на Оферта, които представляват измама или злоупотреба. Тези действия могат да включват, но не се изчерпват с изключване, временна забрана за достъп и/или дисквалифициране от Оферта и/или Софтуера за игра, конфискуване на наградите, които са били присъдени и/или са щели да бъдат присъдени на Участника. Единствено ние имаме право да определим по наша преценка дали определени действия и/или поведение нарушават тези Правила или Оферта, както и какво представлява измама или злоупотреба във връзка с поведението на Участник в Оферта.

2.4 Играчите трябва да знаят и приемат, че правенето на безрискови залози, за да завършат предизвикателство в казиното, ще доведе до изключването им от съответната оферта. Един пример за безрисков залог е залагане на черно и червено при игра на рулетка. Играчите трябва да имат предвид, че покриването при залагане на 70% или повече от масата при игра на рулетка ще доведе до спечелването на 0 StarsCoin. Играта подлежи на преглед от нашето ръководство и тяхното решение ще бъде окончателно.

3. Награди/Подаръци

3.1 Ще публикуваме на Сайта продължителността и крайната дата за участие във всяка една Оферта или максималния броя участия, които се допускат, преди закриването на Офертата. Тази информация ще се предлага наред с всяка награда („Награда”) или възнаграждение („Подарък”), но няма да се публикува в тези Правила.

3.2 За да се избегне неяснота, наградите, възнагражденията и/или всички други артикули, които могат да се присъдят във връзка с Офертата, не могат да се прехвърлят, дават, възлагат, продават или разменят с трети лица.

3.3 Запазваме си правото да предложим парична алтернатива на всяка Награда или Подарък. Нямате правото да изискате изплащане на паричната алтернатива, освен ако ние не се съгласим да го направим. Паричната стойност на всяка Награда или Подарък (в случай че сме съгласни да предложим подобна парична алтернатива в дадена Оферта) ще бъде посочена в Специалните условия.

3.4 Играчите, спечелили Награди/Подаръци, ще бъдат информирани в рамките на 30 (тридесет) дни от спечелването им чрез телефонно обаждане, по имейл или чрез друг метод за комуникация, който ще бъде посочен в Специалните условия на конкретната Оферта. Всеки Участник трябва да се увери, че данните за контакт и имейл адресът в неговата сметка Stars са валидни, верни и точни. Няма да изпратим Награда/Подарък, преди да ви уведомим, че сте спечелили. Наградите/Подаръците могат да бъдат добавени само във вашата сметка Stars или изпратени на адреса, регистриран в нея (в зависимост от конкретната награда/подарък).

3.5 Наградите и подаръците трябва да бъдат взети в рамките на 30 дни от датата, на която сте били информирани, ако не е посочено друго. Ако не потърсите Награда или Подарък през посочения срок, те ще бъдат анулирани. Анулираните награди могат да бъдат преразпределени и предложени на друг Участник или в друга Оферта.

3.6 След съобщението до вас с информация за спечелената Награда или за правото на получаване на Подарък, Наградата или Подаръкът ще бъдат изпратени или предоставени не по-късно от 90 (деветдесет) дни след приключване на Офертата. Ако трябва да получите Награда или Подарък, ще ви ги изпратим не по-късно от 60 (шестдесет) дни след приключване на Офертата. Обърнете внимание, че ако елемент от Награда/Подарък се отнася до събитие в бъдещето, няма да можете да използвате Наградата/Подаръка преди тази дата. 

3.7 Наградите/Подаръците се предлагат до изчерпване на количествата. При липса на наличност си запазваме правото да предложим алтернативна Награда или Подарък с подобна стойност и характеристики.

3.8 Възможно е да има допълнителни правила и условия, наложени от доставчика на Награда или Подарък („Правила на трети страни”), с които трябва да се съобразите при получаване и/или използване на определена Награда/Подарък, и ние не носим отговорност, ако не успеете да спазите тези правила на трети страни. Освен това може да е необходимо да сключите отделно обвързващо споразумение с нас по отношение обстоятелства около наградата и/или използването на всеки един елемент от Наградата и/или Подаръка. Неспазването на тези условия може да доведе до конфискуване на Наградата/Подаръка.  

3.9 Победителите нямат право и не са оторизирани по никакъв начин да ни обвързват с договори, разходи или разноски, сключени или направени без нашето изрично предварително писмено съгласие.

3.10 Награда/Подарък няма да се присъжда на Участник, който по някаква причина няма правната възможност да получи и/или използва Наградата/Подаръка, или ако предоставянето на Наградата/Подаръка на даден Участник би било нарушение на приложимите закони.

3.11 Всеки Участник, получил Награда/Подарък като част от Оферта, носи лична отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответния орган във връзка с получаването на Наградата/Подаръка в съответствие с приложимите закони. 

4. Здраве и безопасност

4.1 Трябва да спазвате всички здравни правила и инструкции от наша страна, с които трябва да сте запознати, във връзка с вашето участие в Офертата, и да спазвате всички приложими закони и нормативни изисквания. Неспазването на дадени инструкции може да доведе до дисквалификация от Офертата.

4.2 Трябва да вземете необходимите мерки за гарантиране на здравето и безопасността си при участие в събития или дейности, които са част от Офертата или Наградата. Ваше поведение или действие, което по наша преценка представлява риск за здравето, безопасността и сигурността (включително, но не само оскърбително поведение, физически или психически тормоз), ще доведе до незабавната ви дисквалификация.

4.3 Длъжни сте да предприемете необходимите действия за гарантиране на собствените си стандарти за безопасност и спазването на общите изисквания на Офертата, и да удостоверите, че носите целия риск от участието си в Офертата.

4.4 Вие сте длъжни да ни уведомите за евентуални медицински или други проблеми, които може да възпрепятстват вашето участие в Офертата, възможно най-скоро след като узнаете за тях. Ние си запазваме правото да конфискуваме вашето място в Офертата или присъждането на Награда (при наличието на такава), без да носим отговорност или да предоставим компенсация за това, ако по свое собствено усмотрение преценим, че излагате себе си или други лица на риск от болест, травма или отменяне, прекъсване или съкращаване на Офертата.

5. Права на собственост

5.1 Тази точка 5 се прилага само в случаи, когато в дадена Оферта се изисква от вас да ни изпратите съдържание за разглеждане като начин за участие в Офертата, включващо, без ограничения, кратки истории, статии, блогове, аудиовизуални записи, снимки и фотографии (наричани с общото название „Съдържание”).

5.2 С настоящото декларирате и поемате отговорност за това, че притежавате правата на собственост върху целия материал и елементите, включени в Съдържанието, което ни изпратите, и/или че сте оторизирани и имате писмено разрешение да използвате Съдържанието в съответната Оферта, и сте осигурили всички необходими разрешения, пълномощни и съгласия да включите лицата или материалите, публикувани във вашето Съдържание. Освен това потвърждавате, че с изпращането на Съдържанието вие ни предоставяте безусловен, неотменим, изключителен, безвъзмезден, напълно прехвърлим и безсрочен международен лиценз да използваме, публикуваме, излъчваме или да оторизираме трети страни да използват, публикуват или излъчват Съдържанието във всякакъв формат и на всяка платформа, съществуващи както в момента, така и изобретени след това, без каквото и да било възнаграждение за вас или трета страна, участваща в Съдържанието по какъвто и да било начин.

5.3 Вие декларирате, че вашето Съдържание не съдържа, не включва и не използва лица под 18 (осемнадесет)-годишна възраст. Също така не е расистко, нецензурно, пренебрежително, заплашващо, упражняващо тормоз, клеветническо, измамно, лъжливо, обидно, не нарушава конфиденциалността и не злепоставя други лица по никакъв начин, и не съдържа и не оправдава нещо незаконно. Гарантирате, че изпратеното от вас видео не нарушава никакви патенти, търговски марки, търговски тайни, авторски права или други интелектуални, материални или лични права на трета страна или физическо лице. Съгласявате се да не включвате и изобразявате нищо във вашето Съдържание, което: (i) е направено, с цел да обиди и да навреди на други лица; (ii) оскърбява, тормози, унижава или заплашва отделни лица или цяла група на базата на определена класификация, включваща, но не ограничена до религия, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност, национален произход, гражданство, възраст, семейно положение, военен статус или инвалидност; (iii) съдържа или подстрекава към криминални и антисоциални действия; или (iv) е предназначено за комерсиални цели, включително, но не само изпращане на материал с цел привличане на средства, насърчаване, рекламиране или подпомагане продажбата на стоки или услуги.

5.4 С изпращане на вашето Съдържание вие потвърждавате, че правите това по свое собствено усмотрение, и носите целия риск и пълна отговорност за всички елементи, включени в Съдържанието. Потвърждавате и се съгласявате, че ние не сме задължени да проверяваме, контролираме, преглеждаме и редактираме каквото и да било Съдържание, изпратено от вас във връзка с Оферта.

5.5 Вие се съгласявате, че след изпращането на вашето Съдържание, ние или трети страни, действащи от наше име, си запазваме правото да откажем публикуването, да премахнем, да редактираме или съкратим вашето Съдържание по наша собствена преценка (и вие ни разрешавате да извършим всички тези действия, когато счетем за необходимо) и ние не сме длъжни да използваме, качим, излъчим и/или предадем вашето Съдържание в нашия Сайт или в която и да било медия.

6. Ограничения на отговорността

6.1 С участието си в Оферта вие се съгласявате да ни освободите от отговорност и се съгласявате да обезщетите нашата компания, нейните законни представители, свързани лица, подразделения, агенции и съответно изпълнителните лица, директорите, служителите и представителите на Групата за всички щети, разходи, вреди, загуби, искове, действия или производства, причинени от вас (или от трета страна, действаща от ваше име) („Претенции”) в резултат на участието ви в тази Оферта и/или всяка Награда/Подарък, която може да ви бъде присъдена в резултат на това. Ние не носим никаква отговорност във връзка с подобни Претенции (освен изплащането на всички разходи и разноски, предвидени като част от Наградата (при наличието на такава) във връзка с Офертата). Това ограничение на отговорността не включва отговорност от наша страна към вас за: (i) небрежност; (ii) смърт или нараняване, породени от небрежност от наша страна или от наши служители; (iii) невярно представяне с цел измама; или (iv) отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по приложимите закони.

6.2 С изключение на позволеното в точка 6.1 по-горе вие приемате и се съгласявате до максимална степен, позволена от приложимите закони, независимо от формата на действието (например неизпълнение на договор, нарушение на закон, деликт или друго), че при никакви обстоятелства ние, нашата Група и нашите свързани лица, включително, но не само съответните изпълнителни лица, директори, служители, последователи и правоприемници, не носят отговорност към вас или друга страна за: (i) индиректни, специални, преки, наказателни, случайни, следствени (включително, но не само, щети от прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес или загуба на други печалби, загуба на програми, разходи за промяна на оборудване или софтуер или загуба на записи, информация и данни) или всякакви други вреди, произтичащи вследствие на или във връзка с вашето участие в Оферта (или невъзможност да го направите), дори ние да сме били информирани за възможността от подобни щети; или (ii) всички претенции, отнасящи се до грешки, пропуски или други неточности в Офертата.

6.3 Ние не носим отговорност към вас за изпълнение на задълженията си по Офертата и по отношение на Наградата/Подаръка, ако невъзможността за това е възникнала в резултат на обстоятелства, които не са извън нашия контрол. Въпреки че можем да предложим алтернативна Награда/Подарък, при подобни обстоятелства ние не сме длъжни да предоставим компенсация на Победителя.

6.4 С настоящото вие се съгласявате да обезщетите нашата компания, нейните законни представители, свързани лица, дъщерни дружества, представителства, ръководни служители, директори и персонал на Групата за всички разходи, загуби, щети и отговорност (включително за накърняване на репутацията и доброто име, както и професионални такси за консултанти и адвокатски услуги), претърпени от нас в резултат на нарушение от ваша страна на задълженията ви по тези Правила, EULA, Турнирите правила или Специалните условия или свързани по някакъв начин с ваше неизпълнение на инструкции, дадени от нашия екип или във връзка с аспект на участието ви в Оферта.

7. Допълнителни разпоредби

7.1 В случай на спор или несъгласие относно който и да било аспект на дадена Оферта, включително, но не само, всички аспекти, свързани с присъждането на Наградата/Подаръците, правото на даден участник да се включи в Офертата, поведението на Участниците, тези Правила, EULA, Турнирните правила или Специалните условия, окончателното решение ще бъде взето от нашия екип. Решението има обвързващо действие и не подлежи на преразглеждане или обжалване от вас и или от трета страна.

7.2 В случай че настоящите Правила предвиждат, че е необходимо жури да определи победителя въз основа на субективен анализ или интерпретация, ние ще назначим едно независимо лице в това жури.

7.3 В случай че спечелите Оферта на нашия Сайт, с настоящото потвърждавате и се съгласявате да използваме вашите лични данни (които включват, но не са ограничени до вашето име, Stars ID и държава), за да ви идентифицираме като победител в съответствие с изискванията на приложимите закони. Обърнете внимание, че ако искаме да участвате в рекламни или маркетингови кампании във връзка с вашето участие в такава Оферта, ние предварително ще поискаме вашето писмено съгласие за това.

7.4 Настоящите Правила, EULA, Турнирните правила и всички приложими Специални условия представляват цялото споразумение между вас и нас по отношение на всяка Оферта, в която участвате, и отменят и заменят всички предварителни декларации,споразумения и договорки (както устни, така и писмени) между вас и нас. Всички декларации, гаранции, условия и правила (както устни, така и писмени) освен изрично посочените тук, се изключват напълно. Невалидността, незаконността или неприложимостта изцяло или частично, на част от тези Правила не засяга и не влияе на оставането в сила на останалата част от Правилата.

7.5 Ние си запазваме правото по свое усмотрение по всяко време да променяме тези Правила, EULA, Турнирните правила или Специалните условия, включително да анулираме, изменяме или отменяме провеждането на Оферта, ако преценим, че Офертата не може да бъде проведена както е предвидено. Всички промени в която и да било Оферта ще бъдат отразени на Сайта и продължаването на участието ви в нея ще се счита за приемане на всички направени промени, модификации и изменения.

7.6 Към настоящите Правила ще се прилагат законите на България и всички въпроси, отнасящи се към настоящия документ, ще се уреждат и ще се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Вие давате своето неотменимо съгласие, че компетентните съдилища в България ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички претенции, спорове или различия във връзка с Офертите и всички спорове, произтичащи от това, и окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неудобен за вас съд, или че тези съдилища нямат необходимата юрисдикция. Нищо от тази точка не засяга нашето право да вземем съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, както и започването на такива производства в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция.

Ако имате въпроси относно конкретна оферта, моля, свържете се с Поддръжка.

Обновено през февруари 2018.

Приложение на PokerStars Casino

PokerStars Casino App

Участвайте в игри на PokerStars Casino в движение с приложението, достъпно за iOS и Android.

Незабавен рабат в казиното

Casino Instant Bonus

Прегледайте страницата относно незабавните рабати в казиното, за да научите какво представляват и как да ги използвате.

Незабавен рабат в казиното - ЧЗВ

Casino Instant Bonus

Имате въпроси относно незабавните рабати в казиното? Прегледайте подробния раздел с често задавани въпроси (ЧЗВ).

Отдел Поддръжка

Support

Отделът за поддръжка на PokerStars е на ваше разположение денонощно и ще отговори на всички въпроси, които не са засегнати в раздела за ЧЗВ.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.