Internet Gaming Council

Гордеем се, че сме един от членовете на Internet Gaming Council (IGC).

Internet Gaming Council е организация с идеална цел, основана през 1996 в САЩ, която впоследствие се мести във Ванкувър, Канада. IGC се регистрира там през март 2000.

Организацията e основана с цел да бъде форум на заинтересованите страни за решаване на проблеми и защита на общи интереси в глобалната интерактивна хазартна индустрия; да осигури насоки и практики за справедливо и отговорно осъществяване на дейността, които да повишат доверието на потребителите в продуктите и услугите за интерактивни хазартни игри, и да служи като платформа на индустрията за популяризиране на политиките и предоставяне на информация за широката общественост.

От създаването насам членовете на ICG се увеличиха значително. В нея членуват компании от САЩ, Великобритания, ЮАР, Израел, Канада, Карибите, Австралия, Дания и Швеция. IGC изгради своята репутация върху принципите на надеждност, честност и интегритет посредством своите високи стандарти, които отговарят на интересите на бизнес организациите, действащи в рамките на законите.

Като един от членовете на IGC, ние сме поели ангажимент да се придържаме стриктно към нейния кодекс за етично поведение.

Спазване на законите: Членовете на IGC спазват приложимите закони, разпоредби и съдебни решения в юрисдикцията, от която извършват своята дейност, и се задължават да си осигурят необходимите лицензи в съответната юрисдикция, за да могат да упражняват дейността си законосъобразно.

Интегритет и отговорност: Членовете на IGC приемат да положат всички разумни усилия, за да гарантират, че техните системи, алгоритми и приложения работят така, както са замислени и представени на потребителите.

Поверителност и защита на личните данни: Членовете на IGC ще изградят и управляват системите си така, че да гарантират сигурността и конфиденциалността на личната информация на потребителите.

Незаблуждаващи реклами: Членовете на IGC не трябва да правят заблуждаващи промоции и са длъжни да публикуват само точна информация за своя бизнес.

Отчетност и проследимост: За да осигурят добра проследимост и отчетност, членовете на IGC ще пазят подробна информация за транзакциите в съответствие с общоприетите счетоводни практики, която ще бъде архивирана, достъпна и подлежаща на одит от всяко надлежно упълномощено лице съгласно условията на лицензите или по друг начин, приет от съответните членове.

Разрешаване на спорове: Членовете на IGC ще се обръщат за решаване на спорове към органите, издали лиценза им в съответната юрисдикция, или към независима организация за разрешаване на спорове.

Ограничаване на достъпа на непълнолетни лица: Членовете на IGC са длъжни да вземат мерки за ограничаване достъпа на непълнолетни лица до техните системи за хазартни игри и не трябва да използват непълнолетни лица при осъществяване на дейността си. Тези мерки трябва да включват изискване към потребителите да потвърдят, че са пълнолетни според законите на съответната държава. Членовете трябва да предприемат всички разумни мерки, за да проверят и потвърдят тази информация, включващи, но не ограничаващи се до използване услугите на агенции за потвърждаване на самоличност и възраст.

Контрол над компулсивната / проблемната игра на хазартни игри: Членовете на IGC са длъжни да насърчават използването на мерки за отговорно залагане и където е приложимо, ще въведат процедури за идентифициране и ограничаване на компулсивната / проблемната игра на хазартни игри.

Банкиране и обработка на транзакциите: Членовете на IGC ще извършват своите банкови и финансови операции в съответствие с общоприетите стандарти на международно признати банкови институции.

Изплащане на награди: Членовете на IGC ще гарантират, че разполагат с достатъчно финансови средства, за да изпълнят текущите си задължения, и че оборотният им капитал е достатъчен за финансиране на текущата им дейност. Членовете на IGC ще изплащат печалбите и средствата по сметките на потребителите си своевременно при поискване, освен в ситуации, при които съществува съмнение за измама, или когато печалбата или наличните средства по сметка на потребител са предмет на спор.

Отговорно осъществяване на дейността: Членовете на IGC са длъжни да поддържат добра репутация, честност и интегритет, докато извършват дейност в хазартната индустрия, и трябва винаги да действат етично и отговорно. Освен това не трябва да предприемат пряко или непряко действия, които противоречат на интересите на обществото или на индустрията, или действия, чрез които противозаконно вредят на други членове.

Информация за членовете: Членовете на IGC приемат IGC да извършва проверки по указание на Борда на директорите на IGC дали членовете спазват горепосочените изисквания.

За повече информация посетете уебстраницата на Internet Gaming Council.