Лицензионно споразумение с краен потребител за софтуера онлайн на PokerStars, PokerStars Casino

Това лицензионно споразумение с краен потребител (Споразумението) трябва да бъде прочетено от вас (Потребителят или Вие/Вас/Ваш) в неговата цялост преди употребата на услугите или продуктите на PokerStars и PokerStars Casino. Моля, обърнете внимание, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас, REEL Spain PLC (REEL) и Stars Mobile Limited (Stars Mobile Ltd) (REEL и Stars Mobile Ltd заедно се наричат Rational Group или Ние/Нас/Наш).

REEL притежава лиценз от Държавната комисия по хазарта на Република България, съгласно който управлява игрите с реални пари по покер и в казиното (наричани тук по-долу Игри с РП) на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg (Сайтът). Правилата и условията на Игрите с истински пари са посочени по-долу. Stars Mobile Ltd управлява игрите по покер с „виртуални пари”/„безплатните игри” (наричани тук по-долу Игри с ВП), предлагани на Сайта. Натиснете тук за правилата и условията на Игрите с ВП.

Със сключване на настоящото споразумение вие потвърждавате, че знаете и приемате, че PokerStars и PokerStars Casino са марки, които са собственост и се контролират от група компании, известна под името Rational Group. Поради тази причина, когато се използва и съответният контекст позволява това, терминът Група ще означава REEL заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с нея компании, както и всички свързани дружества с Rational Group. Моля, обърнете внимание, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Rational Group.

Цената за участие в кеш игри и турнири с реални пари на нашия Сайт е посочена на страницата Нашата комисиона. В допълнение към условията на това Споразумение, моля, прочете нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Правила и условия на игрите с ВП, Покер правила, Правила за игра, ЧЗВ, Правила и условия за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, Правила и условия на VIP клуба, както и други правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса на инсталиране и използване на софтуера (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките, Правилата и условията на Игрите с ВП, Покер правилата, Правилата за игра, ЧЗВ и Правилата и условията за обработка на транзакции с истински пари и преобразуване на валута, като всяко от тях може да се актуализира или променя от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение терминът Софтуер включва всеки и всички софтуерни продукти, които предоставяме или предлагаме, независимо от носителя и дали се е необходимо да се изтеглят от вас на вашето устройство на краен потребител или не. Следователно терминът Софтуерът включва софтуера на Rational Group, който можете да инсталирате на вашия настолен или преносим компютър (Компютър) от pokerstars.bg, базирания в интернет софтуер, достъпен от www.pokerstars.bg, както и мобилните приложенията от Rational Group, които можете да изтеглите или да използвате на мобилно устройство (включително, но не само на мобилен телефон, PDA, таблет или всяко друго преносимо или мобилно устройство, съществуващо в момента или създадено след това, наричани с общото название Мобилни устройства), както и всеки помощен софтуер към софтуера (независимо дали става въпрос за софтуер, базиран в интернет, или клиентски/сървърен софтуер).  

Rational Group има право да предлага Игри (както е дефинирано в точка 1.1 по-долу), които се предлагат с нейната собствена марка, както и Игри, които се използват от Rational Group по силата на лиценз и са собственост на трети страни (Външни доставчици).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1.1

Rational Group предоставя на Потребителите неизключително, лично и непрехвърлимо право да инсталират и използват Софтуера на своите компютри или мобилни устройства, в зависимост от случая, с цел да влизат в сървърите на Rational Group и да играят предлаганите Игри с РП (Игрите) в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Тук по-долу Софтуерът и Игрите ще се наричат заедно с термина Услугата.

1.2

Rational Group ви предоставя лиценз за Софтуера за ваша частна лична употреба. Имайте предвид, че е забранено използването на Услугата от: (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които по силата на законите в тяхната държава не са пълнолетни, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от държави, където това е незаконно. Rational Group не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция. Отговорност на Потребителя е да се увери, че използването на Услугата е законно.

1.3

Ние си запазваме правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Ние си запазваме и правото да блокираме или закрием вашата сметка и да ви изключим временно или за постоянно от ползването на Услугата, ако не е предоставите задоволително доказателство за възрастта си или ако имаме основания да смятаме, че сте непълнолетни.

1.4

Rational Group, компаниите от същата Група и нейните лицензодатели са единствените притежатели на всички права в Софтуера, Софтуерния код, структурата и организацията, включително авторското право, търговската тайна, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право да (в рамките на лимитите, определени от съответните закони):

 1. копирате, разпространявате, публикувате, да извършвате обратно проектиране, да декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване разновидности на изходния код на Софтуера;
 2. продавате, прехвърляте права върху, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или давате на лизинг Софтуера;
 3. давате достъп до Софтуера на трети лица чрез компютърна мрежа или по друг начин;
 4. изнасяте Софтуера за други държави (независимо дали по физически или по електронен път), или
 5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимите закони и разпоредби,

(всяко едно от гореспоменатите представлява Неразрешена употреба).

 Rational Group, компаниите от същата Група и лицензодателите си запазват всички права, включително подразбиращи се други, които не са изрично предоставени на Потребителя с настоящото Споразумение, и си запазват всички права, собственост и интерес върху Софтуера.

Вие се съгласявате, че единствено вие носите отговорност за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с извършването или упълномощаването от ваша страна на Неразрешена употреба. Вие трябва да уведомите незабавно Rational Group, ако узнаете за Неразрешена употреба и да предоставите на Rational Group помощ при разследванията, които ще проведем в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

1.5

Термините PokerStars, PokerStars Casino, имената на домейните pokerstars.bg и pokerstarsmobile.bg, и всички други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от Rational Group на Сайта и/или в Софтуера (наричани с общия термин Търговските марки), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на Rational Group, друга компания от Групата, и/или техни лицензодатели, и тези лица си запазват всички права върху Търговските марки. В допълнение цялото съдържание на Сайта, включително, но не само Софтуера, изображенията, снимките, графиките, анимациите, видеото, музиката, звука и текста (наричани заедно Съдържание на Сайта) принадлежат на Rational Group, компаниите от Групата и/или техните лицензодатели, и са защитени с авторски права, други права на интелектуална собственост или други права. С настоящото вие приемате, че използването на Услугата и Сайта не ви дават права върху Съдържанието на Сайта, Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържанието на Сайта и/или Търговските марки без предварително писмено съгласие от Rational Group.

Освен това вие се съгласявате да не правите нищо, което би накърнило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата на интелектуална собственост, притежавани от Rational Group, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели върху Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайта. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на Rational Group, компаниите от Групата и техните служители, директори, ръководители и консултанти.

1.6

Вие декларирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), по никакъв начин не нарушават интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трети страни. Вие предоставяте на Rational Group и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърлим, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ

2.1

Rational Group отхвърля всякакви гаранции, изрично определени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не дава каквато и да е гаранция, нито декларира нещо по отношение на нейното качество, годност за определена цел, пълнота или точност.

2.2

Независимо от усилията ни да ви предоставим безопасна и сигурна Услуга с най-високо качество, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или друг злонамерен код.

2.3

Rational Group си запазва правото по свое усмотрение (с незабавно действие и без задължение да ви извести за това) да спира, да прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата, когато счете това за необходимо, включително, но не само в случай че получим информация, че сте сключили споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счете, че това е необходимо за управлението, поддръжката и/или актуализацията на Софтуера, без да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на решение, взето от Rational Group в тази връзка.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ

3.1

Rational Group запазва всички права по отношение на откриването, поддръжката и закриването на потребителските сметки в Сайта. Решенията на ръководството на Rational Group по отношение на всички аспекти, свързани с потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, ще бъдат окончателни и не подлежат на преразглеждане и обжалване. Сметката, създадена от Потребител, ще се нарича тук по-долу „сметка Stars“. Сметката Stars на потребителите предоставя достъп до всички Сайтове на Rational Group, които са достъпни за вас при условията на настоящото Споразумение и в зависимост от вашето географско положение. Изразите „Потребителска сметка” или „сметка” в настоящото споразумение означават вашата сметка Stars.

4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА

Преди да започнете да използвате Услугата вие декларирате, гарантирате и приемате, че:

4.1

когато ползвате Услугата има риск от загуба на пари и Rational Group не носи отговорност към вас за такава загуба;

4.2

Rational Group не е финансова институция и не да се начислява лихви върху сумите, депозирани при Rational Group;

4.3

използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка, и носите целия риск от това;

4.4

в съответствие с приложимите регулаторните изисквания и за да можете да получите достъп и да използвате нашия софтуер и/или услугите ни чрез някой от нашите уебсайтове, е необходимо да ни предоставите определени лични данни за себе си (включително информация за разплащателните методи, които използвате), както и да се съгласите ние (или трети страни, действащи от наше име) да получим достъп до или да използваме данните за вашето местоположение и/или други подобни данни и информация, които могат да бъдат извлечени от вашето устройство/компютър, за да ви дадем възможност за достъп до Услугата/Софтуера. Вие се съгласявате ние (или трети страни, действащи от наше име) да получаваме достъп и да използваме тези данни за целите, посочени по-горе. Нямате право да използвате нашия софтуер и/или услуги, ако не приемате тази разпоредба. Rational Group ще обработва вашите лични данни в съответствие със законите и разпоредбите за защита на личната информация на Малта, в съответствие с и както е посочено в нашата Политика за конфиденциалност;

4.5

единствено вие носите отговорност за плащане на всички приложими данъци, които трябва да се плащат във връзка с паричните суми или наградите, получени при използването на Услугата;

4.6

Rational Group не предоставя консултации и съвети на Потребителите по отношение на данъчни и/или юридически въпроси. Препоръчваме на потребителите, които желаят да получат съвети по отношение на данъчни и/или юридически въпроси, да се свържат с подходящи консултанти и/или органи в юрисдикцията, в която са имат постоянен адрес и/или пребивават временно;

4.7

телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на Rational Group и Rational Group не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях; и

4.8

вие трябва да имате навършени 18 години или повече и в момента не трябва да сте самоизключени от онлайн или мобилен сайт за хазартни игри, и сте длъжни да ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

5.1

МОДИФИКАЦИИ НА СОФТУЕРА. Потребителят няма право да се опитва да променя, декомпилира, да извършва обратно проектиране или да деасемблира Софтуера по какъвто и да е начин.

5.2

ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за лично ползване от страна на Потребителя . На потребителя е разрешено да залага за негово лично удоволствие. При никакви обстоятелства Потребителят няма право да използва неговата/нейната „сметка с истински пари” в Rational Group за други цели, освен за ползването на Услугата. Потребителят трябва да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, предоставени от Потребителя на Rational Group. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

5.3

ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. Тайни споразумения между Потребителите чрез споделяне на карти или чрез други методи е строго забранено. Rational Group си запазва правото, в допълнение към всички други действия, които може да предприеме, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна маса за покер или в турнир, включително е позволи на двама или повече Потребители за играят заедно на една и съща маса или в един и същ турнир. Освен това Rational Group си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да закрие Потребителските сметки, ако Потребителите извършват или се опитат да извършат такива действия, независимо от резултатите от тези опити.

5.4

ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШНА ПОМОЩ ЗА ИГРАЧИТЕ (EPA). Rational Group забранява външни програми за подпомагане на играчите (EPA програми), които са предназначени да осигурят „Нечестно предимство”. Rational Group дефинира като„външен” всеки компютърен софтуер (различен от Софтуера) и бази данни, които не са базирани на софтуер, или профили (например уебсайтове и абонаментни услуги). Rational Group определя като „Нечестно предимство” всеки случай, в който Потребител има достъп или събира/използва информация за другите играчи извън тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра. Препоръчваме ви да прочетете нашите ЧЗВ за програми и услуги на трети страни.

5.5

АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но не само на ботове, е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен от Софтуера.

5.6

Вие се съгласявате, че Rational Group има право да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени EPA програми. Тези мерки могат да включват, но да не са ограничени до преглеждане на софтуерните програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на Rational Group на компютъра на Потребителя. Вие приемате да не се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) и да използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

5.7

ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който Потребител умишлено губи ръка на покер, с цел да прехвърли чипове на друг Потребител. Всички Потребители, който участват в или се опитват да участва в чип-дъмпинг с други Потребители, докато използват Услугата, включително в ролята на получатели на средства, могат да получат постоянна забрана за ползване на Услугата и Потребителските им сметки да бъдат закрити незабавно. При такива обстоятелства Rational Group няма задължение да възстанови паричните средства, налични във вашата Потребителска сметка към съответния момент.

5.8

ИЗМАМИ. В случай че Rational Group прецени, че Потребител участва или се е опитал да участва в измамна, противозаконна, нечестна или неуместна дейност, докато използва Услугата, включително, но не само да участва в някоя от дейностите, посочени в точка 5, други злоупотреби с играта, или е извършил плащане посредством или с цел измама, включително, но не само чрез използване на откраднати кредитни карти, връщане на средства с цел измама или пране на пари, Rational Group има право да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително, но не само:

 1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
 2. закриване сметките на такива Потребители в Rational Group;
 3. изземване на всички парични средства, държани в сметката на Потребителя;
 4. разкриване на информация (включително и идентичността на Потребителя) на финансови институции, на съответните органи и/или на всяко лице или организация, които имат законно право на такава информация; и/или
 5. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

5.9

ОБМЯНА НА ВАЛУТА. Потребителите имат възможността да извършват транзакции за обмяна на валута чрез Услугата на своя компютър или мобилно устройство, като средства се кредитират в сметката на Потребителя (Функцията за обмяна на валута). Всички транзакции, извършени чрез Функцията за обмяна на валута ще се извършват по текущите обменни курсове, предлагани от Rational Group за съответната транзакция. Обменните курсове се обновяват редовно и е възможно да бъдат предлагани различни курсове в зависимост типа на транзакцията и промените в курса на съответната валута. Потребителите трябва да се уверят, че са наясно с промените в обменните курсове и влиянието, което това може да има върху наличните им средства, преди да използват Функцията за обмяна на валута. Rational Group не носи отговорност за печалби или загуби, претърпени от Потребители, използвали Функцията за обмяна на валута. Потребителите трябва да знаят, че Rational Group има такса за обмяна на валута чрез Функцията за обмяна на валута, от която може по свое собствено усмотрение да се откаже за някои видове транзакции. Освен това Rational Group има право по свое усмотрение и без предизвестие да спре или прекъсне поддръжката на конкретна валута.

Използването на Функцията за обмяна на валута и/или Потребителската сметка за участие в търговия или спекула с валута е строго забранено. За да запази интегритета на Функцията за обмяна на валута, Rational Group има правото по свое собствено усмотрение да:

 1. отказва или анулира транзакция за обмяна на валута, извършена чрез Функцията за обмяна на валута; и/или
 2. ограничава броя валути в сметката на даден Потребител, както и сумата, която може да бъде конвертирана от една валута в друга от този Потребител; и/или
 3. изиска средствата по сметката на даден Потребител, които са били преобразувани чрез Функцията за обмяна на валута в друга валута, да бъдат използвани за участие в Игрите, преди да бъдат изтеглени, прехвърлени или използвани с някаква друга цел; и/или
 4. приложи със задна дата таксата, от която се е отказал като част от транзакция за обмяна на валута.

Потребителят се съгласява с и приема правилата и условията, свързани с обработката на транзакции с истински пари и обмяна на валута, които могат да бъдат прочетени тук.

5.10

Rational Group забранява на лица, намиращи се в (включително временни посетители) или жители на някои юрисдикции, (включително юрисдикции, в които се изисква от лицата да играят съгласно разпоредбите в тази юрисдикция, като използват съответния лицензиран софтуер за игра) да правят депозити в сметките си или да участват в Игри с РП (Забранени юрисдикции). Те могат да изтеглят наличния баланс от сметката си. За избягване на неясноти, посочените по-горе ограничения за участие в игри с истински пари от Забранени юрисдикции се отнасят и за жители и граждани на други нации, които се намират в Забранена юрисдикция.

Всеки опит за заобикаляне на ограниченията за игра от лица, намиращи се в Забранена юрисдикция, е нарушение на това Споразумение. Опитите за заобикаляне включват, но не са ограничени до манипулиране на информацията, използвана от Rational Group за идентифициране на местоположението ви, и предоставяне на грешна или подвеждаща информация на Rational Group във връзка с вашето местонахождение или местожителство. Всеки подобен опит ни дава право да предприемем такива мерки, каквито счетем за подходящи, включително, но не само конфискуване на средствата в сметката на Потребителя.

6. ПОЛИТИКА ОТНОСНО ТЕГЛЕНИЯТА

6.1

Политиката и критериите за правото на Потребителя да извършва теглене от сметката си можете да откриете в нашата Политика за тегленията. Rational Group си запазва правото да използва допълнителни критерии за определяне предлаганите на Потребителя възможности за теглене.

7. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

7.1

На Потребителите е забранено да публикуват незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията (във връзка с която трябва да прочетете Правилата на залата), опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на Rational Group.

8. НАРУШЕНИЕ

8.1

Без да се засягат други права, включително общият характер на точка 10.3, ако Потребител наруши изцяло или частично която и да било разпоредба, съдържаща се тук, включително, но не само в следните случаи:

 1. Потребител притежава повече от една активна сметка;
 2. името в Потребителската сметка в Rational Group не съвпада с името на кредитната карта(и), използвана за извършването на депозити в тази сметка;
 3. Потребител предостави неточна, невярна или подвеждаща информация на Rational Group, когато се регистрира за Услугата;
 4. Потребител не е навършил възрастта, изискваща се по закон, за използване на Услугата;
 5. Потребител живее в юрисдикция, където използването на Услугата е забранено от закона;
 6. разрешили сте или сте позволили (умишлено или неволно) на друго лице да играе от вашата сметка в Rational Group;
 7. Потребител е направил сторнирания и/или е отказал или анулирал плащане, направено от него по отношение на Услугата;
 8. Потребител е извършил измама при използване на Услугата, включително като е нарушил разпоредбите в точки 5 и/или 10.17;
 9. Потребител използва Сайта, Услугата или сметката си в Rational Group недобросъвестно; или
 10. нарушава точка 7, като прави изявления, които са с открито сексуално или обидно съдържание във функцията за чат, включително прояви на фанатизъм, расизъм, омраза или ругатни.

Rational Group или друга компания от Групата си запазва правото по своя преценка да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително да прекрати настоящото Споразумение или друго споразумение с потребителя, което е в сила, незабавно да блокира достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана на съответния Потребител от Групата, да закрие сметката на такъв Потребител в Сайта или във всеки друг Сайт, управляван от Групата, да конфискува всички парични средства, държани в сметката в Сайта или в друг Сайт, управляван от Групата, и/или да предприеме съдебни действия срещу такъв Потребител.

8.2

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност Rational Group, Групата и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, искания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни разноски, адвокатски и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. ваше нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. ваше нарушение на всяко право или права на трети страни; и
 3. използване на Услугата от вас или достъп на трето лице до Услугата чрез вашите Данни за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1

При никакви обстоятелства, включително небрежност, REEL или друг член от Групата не носи отговорност за специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но не само щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на дейност, загуба на бизнес информация или други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (или злоупотреба с) Услугата, дори ако REEL предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

9.2

Нищо в това Споразумение не изключва и ограничава отговорността на REEL или на Групата за: (a) смърт или нараняване в резултат на небрежност; или (b) измама или въвеждане в заблуждение.

10. СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА СМЕТКА

10.1

Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникално потребителско име (Stars ID), уникална и тайна парола (Парола) и друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (тук по-долу Stars ID, Паролата и другите методи за идентификация, взети заедно, ще се наричат Данни за влизане). Потребителите са длъжни сами да изберат своите Stars ID и парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

10.2

Потребителите се съгласяват, че единствено те носят отговорност: (а) за всяко ползване на Услугата чрез техните Данни за влизане, и че не трябва да разкриват своите Данни за влизане пред трети лица и да на разрешават на други лица да използват Услугата чрез техните Потребителски сметки.

10.3

Потребителите са длъжни винаги да пазят своите Данни за влизане в тайна и да положат всички необходими усилия за защита на тяхната конфиденциалност. Неразрешеното ползване на Данните за влизане на Потребител ще се счита за използване от съответния Потребител и той/тя ще носи цялата отговорност за това. Поради тази причина всички задължения в резултат на такова неразрешено ползване ще бъдат за сметка на Потребителя.

10.4

Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в REEL и се задължава да използва Услугата само чрез тази единствена сметка. Забранява се на Потребителите да откриват повече от една сметка в REEL. В случай че REEL установи, че Потребител си е открил повече от една сметка, REEL има право да закрие всички допълнителни сметки без да извести потребителя за това и да конфискува всички средствата в тях.

10.5

Моля, имайте предвид, че върху паричните средства, държани в сметка в REEL, не се натрупват лихви.

10.6

Няма да можете да правите залози при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума във вашата сметка в REEL.

10.7

Вие сте носите пълна отговорност за плащане на всички средства, които дължите на REEL. Вие се съгласявате да не отказвате или анулирате плащане, извършено от вас по отношение на Услугата. Трябва да обезщетите REEL за всички върнати средства, отказ, или анулиране на плащане, които сте направили, и всички загуби, понесени от нас в следствие от това.

10.8

Rational Group си запазва правото да направи кредитна проверка и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за използване на Услугата. Такива трети страни (например кредитни агенции или услуги) могат да запазят информацията, но нямат право да я използват за никакви други цели.

10.9

Rational Group си запазва правото да използва трети страни и/или финансови институции като посредник за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с ползването на Услугата.

10.10

Вие приемате и се съгласявате, че ако Потребителската ви сметка е „активна” (т.е. влизали сте в Потребителската си сметка през последните 12 месеца) средствата, депозирани от вас във вашата Потребителска сметка, се съхраняват в доверителна сметка от ваше име и се считат за „Депозити на крайния потребител”. В случай че Потребителската ви сметка е „неактивна” (т.е. не сте влизали в Потребителската си сметка през 12 последователни месеца), средствата, депозирани в Потребителската ви сметка, ще спрат да бъдат „Депозити на крайния потребител” и няма да се съхраняват в доверителна сметка, но ще бъдат достъпни веднага за теглене или за използване на Услугата в съответствие с условията на това Споразумение от момента, в който влезете в Потребителската си сметка и средствата ви бъдат преквалифицирани автоматично в „Депозити на крайния потребител”.

10.11

Политиката и процедурата, която трябва да използват Потребителите, за да си наложат период за самоизключване, са изложени на страницата за Отговорно залагане на Сайта.

10.12

Залагането в интернет може да бъде незаконно в юрисдикцията, в която се намирате. Ако това е така, нямате право да използвате вашата платежна карта, за да завършите транзакцията.

11. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

11.1

Софтуерът съдържа софтуер на трети страни, включително софтуер за казино игри, който ние използваме по силата на лиценз от различни трети страни, софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young); софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); софтуер PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger) и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции (наричани с общия термин Лицензиран софтуер).

11.2

Използването на Лицензирания софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на това Споразумение.

11.3

Лицензираният софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

11.4

Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използването на Лицензирания Софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция. „Обичайни вътрешни операции на компанията” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на дружеството. „Обичайно и обикновено лично ползване” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото домакинство за лични цели. Всички подобни служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

11.5

Всички права върху Лицензирания софтуер, които не са изрично предоставени, са запазени.

11.6

OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif, софтуерът PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер и Ерик Янг „както са” и всички преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни и последващи вреди (включително, но не само доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и кой носи отговорност за това, независимо дали е по силата на договор, по силата на закон, в резултат на закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин в резултат на използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за възможността от такива щети.

12. СПОРОВЕ

12.1

Потребителят приема, че статистическите данни от всяка игра се записват и пазят на сървърите на Rational Group. В случай на несъответствие между картите за покер на екрана на вашия компютър и записа от игрите на сървъра на Rational Group, за валидна ще се счита информацията от нашите сървъри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

Ако Потребител желае да изпрати оплакване, той трябва да се свърже с Поддръжка.

Освен това можете да отнесете въпроса за алтернативно решаване на спорове чрез платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове (Online Dispute Resolution). За подробности моля посетете техния уебсайт http://ec.europa.eu/consumers/odr/ и следвайте предоставените инструкции, за да регистрирате оплакването си. Като част от процеса от вас ще се изиска да предоставите имейла адреса на нашия екип за Поддръжка.

В случай че не сте удовлетворени от решението на даден спор, можете да се обърнете и към Държавната комисия по хазарта на Република България на адрес:

бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №15
1431 София, България

Уебсайт: www.dkh.minfin.bg

Имейл адрес: dkh@minfin.bg

Тел.: +359 2 985 95850

Тел.: +359 2 985 95858

Факс: +359 2 952 0096

13. ИЗМЕНЕНИЕ

13.1

Rational Group си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуализираната версия на Споразумението, която е в сила към момента. За да получите копие на предишните версии на това Споразумение, пишете на REEL Spain PLC, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’Xbiex, Malta, XBX10111. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

14.1

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към него, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на България. Вие неотменимо се съгласявате, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища на Република България имат изключителна юрисдикция върху всички претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и вие окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на Rational Group да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, както и започването на такива производства в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция.

15. ДЕЛИМОСТ

15.1

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е държава, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази държава на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други държави на тази, или която и да е друга разпоредба от него.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

16.1

Rational Group си запазва правото да прехвърля правата по това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Потребителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящото Споразумение.

17. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

17.1

Никакъв отказ от права от страна на Rational Group по отношение на нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неизискване от страна на Rational Group на стриктно и точно изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съответствие с нея) не представлява и не трябва да се тълкува като отказ от права при следващо нарушение на същата разпоредба или друга на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

17.2

Нищо в това Споразумение не създава и не дава права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, с изключение на членове на Групата и Външни доставчици.

17.3

Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, представителство, доверително управление или правоотношение, или съвместно предприятие между вас и нас.

17.4

Настоящото Споразумението представлява целия договор между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя и заменя всички предварителни съгласия, договорености и споразумения между вас и нас.

17.5

Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от Rational Group във връзка ползването на Услугата от страна на Потребителя в съответствие с условията на нашата Политика за конфиденциалност.

17.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, ще се прилага версията на английски език.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички
права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Всички права запазени.

Относно софтуера PSTCollectionView:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger

Относно софтуера на ungif:
Разпространението на GIFLIB е защитено с Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg
Можете да се свържете с PokerStars чрез отдел Поддръжка.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ - ИГРИ С ВП

Това лицензионно споразумение с краен потребител (Споразумението) трябва да бъде прочетено от вас (Потребителят или Вие/Вас/Ваш) в неговата цялост преди да използвате услугите или продуктите на Stars Mobile Ltd. Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Stars Mobile Limited (наричани тук по-долу Stars Mobile Ltd, Ние/Нас/Наш).

Stars Mobile Ltd управлява игрите с „виртуални пари” на покер и в казиното (Игри с ВП) на интернет сайта с адрес www.pokerstars.bg (Сайтът). Правилата и условията на Игрите с ВП са посочени по-долу.

Със сключване на настоящото споразумение вие потвърждавате, че знаете и приемате, че Stars Mobile Ltd е част от група компании. Поради тази причина при използването на и когато контекстът позволява, терминът Група означава Stars Mobile Ltd заедно с нейните дъщерни дружества и холдингови компании, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с Stars Mobile Ltd компании, включително, но не само свързаните компании, предлагащи услуги под търговската марка PokerStars Casino.

В допълнение към условията на това Споразумение, моля, прочете нашите Политика за конфиденциалност, Политика за бисквитките, Покер правила, Правила и условия на VIP Клуба, както и останалите правила, политики и условия, свързани с игрите и офертите, предлагани в Сайта, които се публикуват на Сайта периодично и са посочени тук, заедно с други такива политики, за които може да бъдете уведомявани от нас от време на време.

С натискането на бутона „Съгласен(а) съм” като част от процеса на инсталиране и използване на софтуера (както е определено по-долу), вие приемате условията, изложени в настоящото Споразумение, Политиката за конфиденциалност, Политиката за бисквитките и Покер правилата, като всяко от тях може да се актуализира или промени от време на време в съответствие с разпоредбите по-долу.

За целите на това Споразумение терминът Софтуер включва всеки и всички софтуерни продукти, които предоставяме или предлагаме, независимо от носителя и дали се е необходимо да се изтеглят от вас на вашето устройство на краен потребител или не. Следователно Софтуер включва софтуера за покер на Stars Mobile Ltd, който можете да инсталирате на вашия настолен или преносим компютър (Компютър) от www.pokerstars.bg (наричан тук по долу Софтуер за компютър), базирания в интернет софтуер, достъпен от www.pokerstars.bg, както и мобилните приложенията от Stars Mobile Ltd (Мобилните приложения), които можете да изтеглите или да използвате на мобилно устройство (включително, но не само на мобилен телефон, PDA, таблет или всяко друго преносимо или мобилно устройство, съществуващо в момента или създадено след това, наричани с общото название Мобилни устройства), както и всеки помощен софтуер към софтуера (независимо дали става въпрос за софтуер, базиран в интернет, или клиентски/сървърен софтуер).

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

1.1

Stars Mobile Ltd предоставя на Потребителите неизключително, лично и непрехвърлимо право да инсталират и използват Софтуера на своите компютри или мобилни устройства, в зависимост от случая, с цел да влизат в сървърите на Stars Mobile Ltd и да играят предлаганите Игри с ВП (Игрите) в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Тук по-долу Софтуерът и Игрите ще се наричат заедно с термина Услугата.

1.2

Stars Mobile Ltd Group ви предоставя лиценз за Софтуера за ваша частна лична употреба. Имайте предвид, че е забранено използването на Услугата от: (i) лица на възраст под 18 години, (ii) лица, които по силата на законите в тяхната държава не са пълнолетни, и (iii) лица, свързващи се със Сайта от държави, където това е незаконно. Stars Mobile Ltd не е в състояние да провери законността на Услугата във всяка юрисдикция. Отговорност на Потребителя е да се увери, че използването на Услугата е законно.

1.3

Ние си запазваме правото по всяко време да поискаме от вас доказателство за възрастта ви, с цел да се гарантира, че Услугата не се използва от непълнолетни лица. Ние си запазваме и правото да блокираме или закрием вашата сметка и да ви изключим временно или за постоянно от ползването на Услугата, ако не е предоставите задоволително доказателство за възрастта си или ако имаме основания да смятаме, че сте непълнолетни.

1.4

Stars Mobile Ltd, компаниите от Групата и нейните лицензодатели са единствените притежатели на всички права върху Софтуера, софтуерния код, структурата и организацията, включително авторските права, търговските тайни, интелектуалната собственост и други права. Вие нямате право да (в рамките на лимитите, определени от съответните закони):

 1. копирате, разпространявате, публикувате, да извършвате обратно проектиране, да декомпилирате, разглобявате, променяте или превеждате Софтуера или да правите каквито и да е опити за достъп до изходния код за създаване разновидности на изходния код на Софтуера;
 2. продавате, прехвърляте права върху, подлицензирате, трансферирате, разпространявате или давате на лизинг Софтуера;
 3. давате достъп до Софтуера на трети лица чрез компютърна мрежа или по друг начин;
 4. изнасяте Софтуера за други държави (независимо дали по физически или по електронен път), или
 5. използвате Софтуера по начин, забранен от приложимите закони и разпоредби,

(всяко едно от гореспоменатите представлява Неразрешена употреба).

Stars Mobile Ltd, компаниите от същата Група и лицензодателите си запазват всички права, включително подразбиращи се други, които не са изрично предоставени на Потребителя с настоящото Споразумение, и си запазват всички права, собственост и интерес върху Софтуера.

Вие се съгласявате, че единствено вие носите отговорност за всички щети, разходи или разноски, произтичащи от или във връзка с извършването или упълномощаването от ваша страна на Неразрешена употреба. Вие трябва да уведомите незабавно Stars Mobile Ltd, ако узнаете за Неразрешена употреба и да предоставите на Stars Mobile Ltd помощ при разследванията, които ще проведем в съответствие с информацията, предоставена от вас в това отношение.

1.5

Термините Stars Mobile Ltd, имената на домейните pokerstars.bg и pokerstarsmobile.bg , и всички други търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни, използвани от Stars Mobile Ltd на Сайта и/или в Софтуера (наричани с общия термин Търговските марки), са търговски марки, марки за услуги, символи, търговски имена и/или имена на домейни на Stars Mobile Ltd друга компания от Групата, и/или техни лицензодатели, и тези лица си запазват всички права върху Търговските марки. В допълнение цялото съдържание на Сайта, включително, но не само Софтуера, изображенията, снимките, графиките, анимациите, видеото, музиката, звука и текста (наричани заедно Съдържание на Сайта) принадлежат на Stars Mobile Ltd , компаниите от Групата и/или техните лицензодатели, и са защитени с авторски права, други права на интелектуална собственост или други права С настоящото вие приемате, че използването на Услугата и Сайта не ви дават права върху Съдържанието на Сайта, Търговските марки или части от тях. При никакви обстоятелства не можете да използвате Съдържанието на Сайта и/или Търговските марки без предварително писмено съгласие на Stars Mobile Ltd.

Освен това вие се съгласявате да не правите нищо, което би накърнило или нанесло потенциална вреда на правата, включително правата на интелектуална собственост, притежавани от Stars Mobile Ltd, компаниите в същата Група и/или нейните лицензодатели върху Софтуера, Търговските марки или Съдържанието на Сайта. Също така няма да правите нищо, което вреди на имиджа или репутацията на Stars Mobile Ltd, компаниите от Групата и техните служители, директори, ръководители и консултанти.

1.6

Вие декларирате, че имената и изображенията, които използвате във връзка със Сайта или Услугата (например вашето потребителско име и аватар), по никакъв начин не нарушават интелектуалната собственост, конфиденциалността или други права на трети страни. Вие предоставяте на Stars Mobile Ltd и на компаниите в Групата международен, неотменим, прехвърлим, безвъзмезден лиценз с възможност за подлицензиране за използване на тези имена и изображения за всякакви цели, свързани със Сайта или с Услугата, съгласно условията на Политиката за конфиденциалност.

1.7

При ползването на Услугата можете да „спечелите” или да „закупите” виртуални пари, които да използвате за Услугата (Виртуални чипове). Вие се съгласявате, че тези термини от реалния свят се използват единствено в преносен смисъл. Приемате също, че нямате право или правното основание да притежавате Виртуални чипове, появяващи се в или произлизащи от Игрите, независимо дали са „спечелени” в Игра, или са „закупени” от Stars Mobile Ltd, или всякакви други атрибути, свързани с дадена сметка или съхранени в Услугата. Балансът с „виртуална валута” във вашата Потребителска сметка не представлява баланс в реалния свят или не отразява съхранена стойност, а вместо това измерва степента на лиценза ви.

1.8

Stars Mobile Ltd забранява и не признава предполагаеми трансфери на Виртуални чипове, извършени извън Услугата, или предполагаема продажба, дарение или търговия в „реалния свят” на каквото и да било от Услугата, освен ако в писмена форма не е изрично разрешено друго от Stars Mobile Ltd. Следователно нямате право да подлицензирате, търгувате, продавате или извършвате опити за продажба на Виртуални чипове за каквато и да била стойност извън Игра. Всеки подобен трансфер или опит за трансфер е забранен и невалиден и може да доведе до закриване на вашата сметка в Stars Mobile Ltd. Също така се съгласявате, че можем да предприемем правни действия срещу вас за вреда, причинена от такъв трансфер или опит за трансфер на Виртуални чипове извън Услугата.

ЛИЦЕНЗ ЗА ВИРТУАЛНИ ЧИПОВЕ

1.9

Можете да закупите лиценз за използване на Виртуални чипове, като посетите страницата за покупки на Услугата, предоставите информация за плащане, потвърдите покупката и съгласието си с това Споразумение.

1.10

При закупуването на лиценз за Виртуални чипове ние можем да ви изпратим имейл за потвърждение с подробности за поръчаните от вас Виртуални чипове. Моля, проверете верността на информацията в имейла за потвърждение възможно най-бързо и запазете копие от него за справка. Ако имате някакви притеснения, моля свържете се с отдела за поддръжка. Stars Mobile Ltd пази историята на всички транзакции, с цел да отговори на евентуални въпроси.

1.11

При закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове вашата поръчка ще представлява оферта към нас за закупуването на лиценз за използване на тези Виртуални чипове, която ще бъде одобрена от нас при предоставянето на Виртуалните чипове във вашата сметка за използване в Игрите с ВП (Приемане). Лицензът ви за използване на Виртуални чипове в Игрите с ВП е услуга, която се предоставя от Stars Mobile Ltd. Тя започва след Приемането от страна на Stars Mobile Ltd на вашата поръчка. Stars Mobile Ltd не предлага компенсация за закупен лиценз за използване на Виртуални чипове.

1.12

Stars Mobile Ltd може по всяко време да промени цената на Услугата и на Виртуалните чипове, които ви предоставя под лиценз чрез Услугата. Вие се съгласявате, че Stars Mobile Ltd не е дължна да ви плати компенсация поради каквато и да било причина и че няма да получите пари или друга компенсация за неизползвани Виртуални чипове при закриването на Потребителска сметка, независимо дали закриването е било доброволно или не.

1.13

За избягване на всяко съмнение се пояснява, че закупуването на лиценз за използване на Виртуални чипове не ви дава абсолютно никакви права освен тези, описани в лиценза. Поясняваме още, че всеки закупен лиценз може да бъде прехвърлян само в съответствие с правилата на лиценза и не може да бъде изкупуван, продаван, прехвърлян, поверяван, даван на лизинг, даван под наем или отстъпван по друг начин срещу определена стойност.

2. БЕЗ ГАРАНЦИИ

2.1

Stars Mobile Ltd отхвърля всякакви гаранции, изрично определени или подразбиращи се, във връзка с Услугата, която ви се предоставя „КАКТО Е”, и не дава каквато и да е гаранция, нито декларира нещо по отношение на нейното качество, годност за определена цел, пълнота или точност.

2.2

Независимо от усилията ни да ви предоставим безопасна и сигурна Услуга с най-високо качество, ние не даваме никакви гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки, че дефектите ще бъдат поправени, или че Софтуерът и Сайтът няма да имат вируси, бъгове или друг злонамерен код.

2.3

Stars Mobile Ltd си запазва правото по свое усмотрение (с незабавно действие и без задължение да ви извести за това) да спира, да прекратява, модифицира, премахва или добавя към Услугата, когато счете това за необходимо, включително, но не само в случай че получим информация, че сте сключили споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри или когато счете, че това е необходимо за управлението, поддръжката и/или актуализацията на Софтуера, без да носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на решение, взето от Stars Mobile Ltd в тази връзка.

3. ПЪЛНОМОЩИЕ

3.1

Stars Mobile Ltd запазва всички права по отношение на откриването, поддръжката и закриването на потребителските сметки в Сайта. Решенията на ръководството на Stars Mobile Ltd по отношение на всички аспекти, свързани с потребителските сметки, ползването на Услугата или за разрешаване на спорове, ще бъдат окончателни и не подлежат на преразглеждане и обжалване

4. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА

Преди да започнете да използвате Услугата вие декларирате, гарантирате и приемате, че:

4.1

използването на Услугата е единствено по ваш избор и преценка, и носите целия риск от това;

4.2

в съответствие с приложимите регулаторните изисквания и за да можете да получите достъп и да използвате нашия софтуер и/или услугите ни чрез някой от нашите уебсайтове, е необходимо да ни предоставите определени лични данни за себе си (включително информация за разплащателните методи, които използвате), както и да се съгласите ние (или трети страни, действащи от наше име) да получим достъп до или да използваме данните за вашето местоположение и/или други подобни данни и информация, които могат да бъдат извлечени от вашето устройство/компютър, за да ви дадем възможност за достъп до Услугата/Софтуера. Вие се съгласявате ние (или трети страни, действащи от наше име) да получаваме достъп и да използваме тези данни за целите, посочени по-горе. Нямате право да използвате нашия софтуер и/или услуги, ако не приемате тази разпоредба. Stars Mobile Ltd ще обработва вашите лични данни в съответствие със законите и разпоредбите за защита на личната информация на Остров Ман, в съответствие с и както е посочено в нашата Политика за конфиденциалност;

4.3

телекомуникационните мрежи и интернет услуги, необходими за достъп и ползване на Услугата, са изцяло извън контрола на Stars Mobile Ltd и Stars Mobile Ltd не носи каквато и да била отговорност за прекъсвания, бавна скорост, ограничения в капацитета и други нередности в тях;

4.4

нямате право да използвате Услугата по какъвто и да било начин за създаване, получаване или извършване на прехвърляне или получаването на финансова или друга парична изгода за вас или за трета страна (независимо дали тя действа от ваше име или не). Виртуалните чипове нямат стойност и не подлежат на прехвърляне и размяна в сметката на Потребителя. Също така, тези Виртуални чипове в Потребителската сметка нямат реална стойност и не могат да се заменят за реална валута или награди. Поради тази причина нямате право да подлицензирате, давате под наем, давате на лизинг, продавате, търгувате, дарявате, поверявате или да прехвърляте по друг начин вашата Потребителска сметка или Виртуални чипове, свързани с тази сметка, на трето лице; или

4.5

вие трябва да имате навършени 18 години или повече и в момента не трябва да сте самоизключени от онлайн или мобилен сайт за хазартни игри, и сте длъжни да ни информирате незабавно, ако сключите споразумение за самоизключване с доставчик на хазартни игри.

5. ЗАБРАНЕНИ НАЧИНИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

5.1

МОДИФИКАЦИИ НА СОФТУЕРА. Потребителят няма право да се опитва да променя, декомпилира, да извършва обратно проектиране или да деасемблира Софтуера по какъвто и да е начин.

5.2

ЛИЧНА УПОТРЕБА. Услугата е предназначена единствено за Потребителя и е за лично ползване и удоволствие, а не за пари. Тя не трябва по никакъв начин да се използва за извличане на финансова изгода или друго материално преимущество. Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от Stars Mobile Ltd. Потребителят е длъжен да актуализира тази информация в случай на някаква промяна.

5.3

ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ. Тайни споразумения между Потребителите чрез споделяне на карти или чрез други методи е строго забранено. Stars Mobile Ltd си запазва правото, в допълнение към всички други действия, които може да предприеме, да ограничи местата за сядане и/или да забрани на Потребителите да играят на конкретна маса за покер или в турнир, включително е позволи на двама или повече Потребители за играят заедно на една и съща маса или в един и същ турнир. Освен това Stars Mobile Ltd си запазва правото да разглежда всички тайни споразумения или опити за тайни споразумения между играчи (включително Потребителите) като съществено нарушение на настоящото Споразумение и има право да закрие Потребителските сметки, ако Потребителите извършват или се опитат да извършат такива действия, независимо от резултатите от тези опити.

5.4

ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШНА ПОМОЩ ЗА ИГРАЧИТЕ (EPA). Stars Mobile Ltd забранява външни програми за подпомагане на играчите (EPA програми), които са предназначени да осигурят „Нечестно предимство”. Stars Mobile Ltd дефинира като „външен” всеки компютърен софтуер (различен от Софтуера) и бази данни, които не са базирани на софтуер или профили (например уебсайтове и абонаментни услуги). Stars Mobile Ltd определя като „Нечестно предимство” всеки случай, в който Потребител има достъп или събира/използва информация за другите играчи извън тази, която Потребителят е наблюдавал лично чрез собствената си игра. Съветваме ви да прочетете нашите ЧЗВ за забранен онлайн софтуер.

5.5

АВТОМАТИЗИРАНИ ИГРАЧИ (БОТОВЕ). Използването на изкуствен интелект, включително, но не само на ботове, е строго забранено във връзка с Услугата. Всички действия, предприети във връзка с Услугата от Потребителя, трябва да бъдат изпълнени лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен от Софтуера.

5.6

Вие се съгласявате, че Stars Mobile Ltd има право да предприеме мерки за откриване и предотвратяване на употребата на забранени EPA програми. Тези мерки могат да включват, но да не са ограничени до преглеждане на софтуерните програми, изпълняващи се едновременно със Софтуера на Stars Mobile Ltd на компютъра или мобилното устройство на Потребителя. Вие приемате да не се опитвате да заобиколите, да попречите или да блокирате подобни мерки, включително (но без ограничение до) и да използвате софтуер на трета страна, който заобикаля, пречи или блокира тези мерки.

5.7

ЧИП-ДЪМПИНГ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧИПОВЕ). Чип-дъмпинг се нарича всеки случай, при който Потребител умишлено губи ръка на покер, с цел да прехвърли чипове на друг Потребител. Всички Потребители, който участват в или се опитват да участва в чип-дъмпинг с други Потребители, докато използват Услугата, могат да получат постоянна забрана за ползване на Услугата и Потребителските им сметки да бъдат закрити незабавно. При такива обстоятелства Stars Mobile Ltd няма задължение да върне или кредитира Виртуалните чипове, налични във вашата Потребителска сметка към съответния момент.

5.8

ИЗМАМИ. В случай че Stars Mobile Ltd прецени, че Потребител участва или се е опитал да участва в измамна, противозаконна, нечестна или неуместна дейност, докато използва Услугата, включително, но не само да участва в някоя от дейностите, посочени в точка 5, други злоупотреби с играта, или е извършил плащане посредством или с цел измама, включително, но не само чрез използване на откраднати кредитни карти, връщане на средства с цел измама или пране на пари, Stars Mobile Ltd има право да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително, но не само:

 1. незабавно блокиране на достъпа до Услугата;
 2. закриване сметките на такива Потребители в Stars Mobile Ltd;
 3. конфискуване на всички Виртуални чипове в сметката на Потребителя: и/или
 4. предприемане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

6. ОБИДНИ ИЗРАЗИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ

На Потребителите е забранено да публикуват незаконни, неприлични, расистки, нецензурни, клеветнически, заплашителни или всякакви други материали, които нарушават закона, или като цяло да се считат за обидни, чрез Услугата посредством чат функцията (във връзка с която трябва да прочетете Правилата на залата, опцията за изображения, или в кореспонденцията си с персонала на Stars Mobile Ltd.

7. НАРУШЕНИЕ

7.1

Без да се засягат други права, ако даден Потребител наруши изцяло или частично която и да е разпоредба, съдържаща се тук, Stars Mobile Ltd или всяка друга компания от Групата, предлагаща услуги на Потребителя, си запазва правото да предприеме такива действия, каквито счете за уместни, включително и прекратяване на настоящото Споразумение или друго споразумение в сила за Потребителя, незабавно блокиране достъпа до Услугата или всяка друга услуга, предлагана от Групата, за такъв Потребител, затваряне сметката на такъв Потребител в Сайта или във всеки друг Сайт, управляван от Групата, изземване на всички виртуални чипове, държани в сметката на Потребителя в Сайта или в друг Сайт, управляван от Групата, и/или завеждане на съдебни действия срещу такъв Потребител.

7.2

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност Stars Mobile Ltd, Групата и техните акционери, директори и служители от и срещу всички претенции, искания, отговорности, щети, загуби, разходи и разноски, включително съдебни разноски, адвокатски и други такси, без значение как са причинени, които могат да възникнат в резултат на:

 1. ваше нарушение на настоящото Споразумение, изцяло или частично;
 2. ваше нарушение на всяко право или права на трети страни; и
 3. използване на Услугата от вас или достъп на трето лице до Услугата чрез вашите Данни за влизане (както е определено по-долу), със или без вашето разрешение.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1

При никакви обстоятелства, включително небрежност, Stars Mobile Ltd или друг член от Групата не носи отговорност за специални, случайни, преки, непреки или последващи вреди (включително, но не само щети от загуба на бизнес печалби, прекъсване на дейност, загуба на бизнес информация или други парични загуби), възникнали в резултат на употреба на (или злоупотреба с) Услугата, дори ако Stars Mobile Ltd предварително знае за възможността за възникване на такива вреди.

8.2

Нищо в това Споразумение не изключва или ограничава отговорността на Stars Mobile Ltd или на Групата за: (a) смърт или нараняване в резултат на небрежност; или (b) измама или въвеждане в заблуждение.

9. СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА СМЕТКА

9.1

Всеки Потребител трябва да има достъп до сметката си чрез използването на комбинация от уникално потребителско име (Stars ID), уникална и тайна парола (Парола) и друг незадължителен цифров метод за идентификация, който може да бъде избран от Потребителя (тук по-долу Stars ID, Паролата и другите методи за идентификация, взети заедно, ще се наричат Данни за влизане). Потребителите са длъжни сами да изберат своите Stars ID и парола в съответствие с правилата, свързани с тях.

9.2

Потребителите се съгласяват, че единствено те носят отговорност: (а) за всяко ползване на Услугата чрез техните Данни за влизане, и че не трябва да разкриват своите Данни за влизане пред трети лица и да на разрешават на други лица да използват Услугата чрез техните Потребителски сметки.

9.3

Потребителите са длъжни винаги да пазят своите Данни за влизане в тайна и да положат всички необходими усилия за защита на тяхната конфиденциалност. Неразрешеното ползване на Данните за влизане на Потребител ще се счита за използване от съответния Потребител и той/тя ще носи цялата отговорност за това. Поради тази причина всички задължения в резултат на такова неразрешено ползване ще бъдат за сметка на Потребителя.

9.4

Потребител може да притежава само една Потребителска сметка в Stars Mobile Ltd и се задължава да използва Услугата само чрез тази единствена сметка. Забранява се на Потребителите да откриват повече от една сметка в Stars Mobile Ltd. В случай че Stars Mobile Ltd установи, че Потребител си е открил повече от една сметка, Stars Mobile Ltd може да закрие всички допълнителни сметки без предизвестие и да конфискува Виртуалните чипове в тях.

9.5

Няма да можете да правите залози (с Виртуални чипове) при ползването на Услугата в размер, по-голям от общата сума Виртуални чипове във вашата сметка на Потребител.

9.6

Вие сте носите пълна отговорност за плащане на всички суми, които дължите на Stars Mobile Ltd и се съгласявате да не анулирате, отказвате или изисквате връщане на плащане, направено от вас във връзка с Услугата. Трябва да обезщетите Stars Mobile Ltd за всички върнати средства, отказ, или анулиране на плащане, които сте направили, и всички загуби, понесени от нас в следствие от това.

9.7

Stars Mobile Ltd си запазва правото да направи кредитна проверка и/или проверка на самоличността на Потребителя, използвайки трети страни, кредитни агенции и услуги, като използва информацията, предоставена от Потребителя при регистрация за използване на Услугата. Такива трети страни (например кредитни агенции или услуги) могат да запазят информацията, но нямат право да я използват за никакви други цели.

9.8

Stars Mobile Ltd си запазва правото да използва трети страни и/или финансови институции като посредник за обработване на плащанията, извършени от и към вас, във връзка с ползването на Услугата.

10. СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

10.1

Софтуерът съдържа като компоненти софтуер на трети страни, включително софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (Eric Young); софтуер на ungif, написан от Ерик С. Реймънд (Eric S. Raymond); софтуер PSTCollectionView, написан от Питър Щейнбергер (Peter Steinberger) и шрифтов софтуер, собственост на лицензодателя или неговите доставчици и подчиняващ се на законите за авторско право на Съединените Американски Щати и други юрисдикции (наричани с общия термин Лицензиран софтуер).

10.2

Използването на Лицензирания софтуер от Потребителя се подчинява на правилата и условията на това Споразумение.

10.3

Лицензираният софтуер не може да се променя, модифицира или извлича от Софтуера.

10.4

Използването от страна на Потребителя се ограничава до „Вътрешна употреба”, което означава използването на Лицензирания Софтуер само в рамките на обичайни вътрешни операции на компанията или за лична употреба, без възможност за препродажба, подлицензиране или дистрибуция. „Обичайни вътрешни операции на компанията” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е юридическо лице, или от неговите служители, или оторизирани агенти за обичайни вътрешни операции на дружеството. „Обичайно и обикновено лично ползване” означава използване на Софтуера от Краен Потребител, който е физическо лице, или от членовете на неговото домакинство за лични цели. Всички подобни служители, агенти и членове на домакинство трябва да бъдат уведомени от Потребителя за правилата и условията на това Споразумение.

10.5

Всички права върху Лицензирания софтуер, които не са изрично предоставени, са запазени.

10.6

OpenSSL Toolkit, софтуерът на ungif, софтуерът PSTCollectionView и криптографският софтуер са предоставени от OpenSSL Project, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер и Ерик Янг „както са” и всички преки или косвени гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, се отхвърлят. В никакъв случай OpenSSL Project, Ерик Янг, Ерик С. Реймънд, Питър Щейнбергер или техните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни и последващи вреди (включително, но не само доставка на заместващи стоки или услуги, загуба на употреба, данни или печалби, или прекъсване на бизнеса) без значение как са причинени и кой носи отговорност за това, независимо дали е по силата на договор, по силата на закон, в резултат на закононарушение (включително небрежност и по друг начин), възникнали по какъвто и да било начин в резултат на използването на OpenSSL Toolkit, софтуера на ungif, софтуера PSTCollectionView и криптографския софтуер, дори и след като са били предупредени за възможността от такива щети.

11. СПОРОВЕ

Потребителят приема, че статистическите данни от всяка Игра с ВП се записват и пазят на сървърите на Stars Mobile Ltd. В случай на несъответствие между картите за покер на екрана на вашия компютър и записа от игрите на сървъра на Stars Mobile Ltd, за валидна ще се счита информацията от нашите сървъри. Потребителят приема, че опциите на софтуера „Бърза история на ръцете” и „Повтаряне на ръката” не се считат за официална история на ръцете.

12. ИЗМЕНЕНИЕ

Stars Mobile Ltd си запазва правото да актуализира и променя това Споразумение или част от него по всяко време и без предупреждение, а вие ще бъдете обвързани с тези изменения на Споразумението в рамките на 14 дни след публикуването им в Сайта. Затова ви съветваме да посещавате Сайта редовно и да проверявате правилата и условията, съдържащи се в актуализираната версия на Споразумението, която е в сила към момента. За да получите копие на предишните версии на това Споразумение, пишете на Stars Mobile Ltd, Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM3 1DZ. Ако продължите употребата на Сайта, това се счита за съгласие от ваша страна с измененията в Споразумението.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споразумението и всякакви въпроси, отнасящи се към него, се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Остров Ман. Вие неотменимо се съгласявате, както е посочено по-долу, че компетентните съдилища на Oстров Ман имат изключителна юрисдикция върху всички претенции, спорове или различия по отношение на Споразумението и всички въпроси, произтичащи от това, и вие окончателно се отказвате от правото на възражение по въпроси, отнесени към тези съдилища, или възможността да твърдите, че искът е заведен в неправилна форма, или че тези съдилища не са компетентни по съответните въпроси. Нищо от тази точка не засяга правото на Stars Mobile Ltd да вземе съответните мерки срещу вас в друг компетентен съд, както и започването на такива производства в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция.

14. ДЕЛИМОСТ

Ако дадена разпоредба на това Споразумение е или стане незаконна, невалидна/неприложима в която и да е държава, това не засяга по никакъв начин валидността/приложимостта в тази държава на всички други разпоредби от Споразумението, или валидността/приложимостта в други държави на тази, или която и да е друга разпоредба от него.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Stars Mobile Ltd си запазва правото да прехвърля правата по това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие. Потребителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящото Споразумение.

16. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

16.1

Никакъв отказ от права от страна на Stars Mobile Ltd по отношение на нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение (включително и неизискване от страна на Stars Mobile Ltd на стриктно и точно изпълнение на разпоредба от това Споразумение или съответствие с нея) не представлява и не трябва да се тълкува като отказ от права при следващо нарушение на същата разпоредба или друга на всяка друга разпоредба на това Споразумение.

16.2

Нищо в това Споразумение не създава и не дава права или други ползи на трети лица, които не са страна по това Споразумение, с изключение на членове на Групата

16.3

Нищо в това Споразумение не създава и не се счита за създаване на партньорство, представителство, доверително управление или правоотношение, или съвместно предприятие между вас и нас.

16.4

Настоящото Споразумението представлява целия договор между вас и нас по отношение на Услугата, и отменя и заменя всички предварителни съгласия, договорености и споразумения между вас и нас.

16.5

Потребителят е длъжен да предостави пълна, точна и вярна информация по отношение на всички данни и информация, поискани от Stars Mobile Ltd във връзка ползването на Услугата от страна на Потребителя в съответствие с условията на нашата Политика за конфиденциалност.

16.6

В случай на несъответствие между версията на английски език и някоя от преведените версии на настоящото Споразумение, ще се прилага версията на английски език.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Всички права запазени.

Относно OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Всички права запазени.
Copyright © 1995-1998 Eric Young Всички права запазени.

Относно софтуера PSTCollectionView:
Copyright © 2012-2013 Peter Steinberger

Относно софтуера на ungif:
Разпространението на GIFLIB е защитено с Copyright © 1997 Eric S. Raymond

Повече информация ще намерите на www.pokerstars.bg

Можете да се свържете със Stars Mobile Ltd по имейл чрез отдел Поддръжка.

Отговорно залагане

Responsible Gaming

Ние съблюдаваме отговорното залагане и полагаме всички усилия, за ви предоставим приятно и позитивно преживяване в игрите.

ЧЗВ - Поддръжка

FAQ

Нашият Отдел Поддръжка подготви списък с най-често задаваните въпроси от играчите и техните отговори.

Специални оферти

Special Offers

PokerStars провежда специални оферти целогодишно с парични награди, места за най-добрите турнири на живо и още много.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.